ANBI

Heemkundige Kring ‘Fijnaart en Heijningen’
is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), die ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel in Breda onder nummer 40282155.

Het fiscaal nummer is 8029.41.448

Contactgegevens:
Bezoekadres:    Veluwestraat 2, 4794 AB  HEIJNINGEN        0168-464935
Secretariaat:
E-mailadres:    heemkring-fh@kpnmail.nl

Het bestuur:
De Heer J.M.P.M. Dierks                                         Voorzitter
De Heer P.M.M. Roks                                              Penningmeester
De Heer P.L.M. Roks                                                Bestuurslid                                                                        De Heer J.den Hollander                                      Bestuurslid                                                                            De Heer C.P.M. Machielse                                     Archiefbeheer

Alle medewerkers zijn vrijwilligers. Voor het verrichten van werkzaamheden voor de vereniging worden geheel geen financiële of stoffelijke vergoedingen verstrekt.

Op deze website treft u verslagen met foto’s aan van de uitgeoefende activiteiten, zoals tentoonstellingen en nieuwsfeiten.

 Het beleidsplan

Inhoudsopgave

1.     Inleiding

2.     Missie

3.     Institutionele basis
3.1  Juridische status
3.2  Financiële status
3.3  Subsidie

4.     Bestuurlijke zaken
4.1  Organisatie
4.2  Taken van het bestuur
4.3  Beleid maken en bewaren

5.     Personeelszaken
5.1  Personele bezetting
5.2  Interne deskundigheid
5.3  Externe deskundigheid

6.     Veiligheidszaken
6.1. Veiligheidszorg
6.2. Bedrijfsrisico’s, verzekering en bescherming

7.     Verenigingsadministratie
7.1. Kantoor
7.2. Informatie, automatisering
7.3. Archivering
7.4. Financiële administratie en verantwoording

8.     In- en externe communicatie
8.1. Interne communicatie
8.2. Externe communicatie

  • 9.     Onderhoud portocabines en inventaris

9.1. Onderhoud portocabines
9.2. Onderhoud binnenruimten portocabines en installaties
9.3. Aankleding wisseltentoonstellingen
9.4. Documenten
9.5. Hulpmiddelen en gereedschappen

10. Publiekstaak, bezoekers
10.1. Publiekstaak
10.2. Bezoekers
10.3. Openingstijden
10.4. Entree
10.5. Bereikbaarheid en toegankelijkheid
10.6. Activiteiten in portocabines
10.7. Watersnoodhuis

11. Audiovisuele presentaties
11.1. Studiecollecties
11.2. Bibliotheek en website

12. Media, publicaties
12.1. Folders e.d.
12.2. Hardware, software en backup

13. Collectietaak
13.1. Goederen
13.2. Tijdschriften, foto’s en bidprentjes

14. Verenigingsleden
14.1. Aanmelding als lid
14.2. Contributie
14.3. Activiteiten voor leden
14.4. Beëindiging lidmaatschap

 Inleiding

De Heemkundige Kring had van de Gemeente Moerdijk toestemming om op het terrein van de Zuid-Nederlandse Staalbouw portocabines te plaatsen voor een termijn van 5 jaar.
In 2008 stonden ze al 6 jaar op het terrein en de Z.N.S. was intussen Hollandia geworden. De directie van Hollandia stond erop dat de unit van het terrein verwijderd werd. Wij wendden ons tot de Gemeente Moerdijk voor het zoeken naar een alternatief.

In de Veluwestraat te Heijningen stond op dat moment een Zweedse watersnoodwoning te koop. Deze woning was eigendom van de  woningstichting Brabantse Waard. Nu woningstichting Woonkwartier. De Gemeente Moerdijk heeft de woningstichting indertijd gevraagd de woning uit de verkoop te halen en in gesprek te gaan met de Heemkundige Kring Fijnaart en Heijningen. De speciale reden hiervoor was de nagenoeg originele staat waarin het pand verkeerde, hoewel het in deplorabele conditie was. Bovendien bevindt de woning zich direct in de nabijheid van het watersnoodmonument. Dit monument is opgericht ter herinnering aan de 103 slachtoffers van de Ramp op 1 februari 1953, waarvan 75 personen uit Heijningen afkomstig waren.

Op 19 november 2008 vond de eerste bespreking plaats tussen de Gemeente Moerdijk, Brabantse Waard en Heemkundige Kring Fijnaart en Heijningen. Deze besprekingen hebben geleid tot de verhuizing van de units van de Heemkundige Kring Fijnaart en Heijningen naar het adres Veluwestraat 2 in Heijningen, waar de portocabines in de achtertuin van de Stichting Behoud Watersnoodwoningen Fijnaart en Heijningen geplaatst zijn. Vanaf 25 mei 2012 wordt de unit gebruikt als documentatiecentrum van de Heemkundige Kring.

 2. Missie 

De vereniging stelt zich ten doel:
– De voormalige gemeente Fijnaart en Heijningen te bestuderen en onderzoeken op ieder      gebied dat onder het begrip heemkunde valt;
– het in brede kring belangstelling wekken voor de dorpen Fijnaart en Heijningen en                  bevolking;
– het publiceren van onderzoekingen en eventueel afgesloten studies;
– het exploiteren van een heemkundige tentoonstellingsruimte;
– het waken over de schoonheid van de vroegere gemeente Fijnaart en Heijningen.

3. Institutionele basis 

3.1. Juridische status
De Heemkundige Kring Fijnaart en Heijningen is een vereniging met een verenigingsbestuur en leden.

3.2. Financiële status
De financiën bij de vereniging zijn op orde. Gelden worden verkregen uit contributies van de leden en opbrengsten van verkochte boeken en schenkingen.

3.3. Subsidie
Van de gemeente Moerdijk wordt jaarlijks een subsidie verkregen, die slechts een gedeelte is van wat andere heemkundige kringen aan directe en indirecte subsidie ontvangen in de gemeente Moerdijk.

4. Bestuurlijke zaken

4.1. Organisatie
De Heemkundige Kring Fijnaart en Heijningen is een vereniging met ca. 300 leden. Het bestuur wordt gekozen tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Ieder jaar treedt
een gedeelte van het bestuur af.  Van het dagelijks bestuur treedt ieder jaar een bestuurslid af dat herkozen kan worden. Naast het bestuur zijn er vrijwilligers, die specifieke taken uitvoeren.

4.2. Taken van het bestuur
a.   Elk bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak.
b. Bestuurstaken worden in goed overleg tijdens bestuursvergaderingen overeen gekomen.
c.  Het bestuur zorgt voor een jaarlijkse algemene ledenvergadering en zo nodig voor meer ledenvergaderingen tijdens een kalenderjaar.
d.  Het bestuur zorgt voor uitvoering van de in de algemene ledenvergadering overeengekomen activiteiten.
e.  het bestuur geeft leiding en draagt zorg voor de punten 5 t/m 14 van dit beleidsplan.

4.3. Beleid maken en bewaren
Het beleid van de Heemkundige Kring Fijnaart en Heijningen wordt gemaakt door het bestuur. Het wordt hierin bijgestaan door de vrijwilligers en leden van de kring. Het bestuur is verantwoordelijk voor het bewaren en controleren van het overeengekomen beleid.

5. Personeelszaken

5.1. Personele bezetting
Naast een bestuur van 9 bestuursleden heeft de Heemkundige Kring een aantal vrijwilligers, die binnen de vereniging voor een aantal taken zorg dragen. Ook algemene bestuurders hebben vaak bepaalde taken.

5.2. Interne deskundigheid
Het bestuur tracht voor de diverse werkzaamheden, die een heemkundige vereniging verricht de nodige deskundigheid binnen haar vrijwilligers en/of leden te verwerven.

5.3. Externe deskundigheid
Mocht in specifieke gevallen de deskundigheid in 5.2. ontbreken, dan roept het bestuur de hulp in van Brabants Heem en/of andere heemkundige kringen in haar omgeving. Indien
noodzakelijk wordt een notaris geraadpleegd.

5.4. Watersnoodhuis ‘Anno 1953’
De vrijwilligers van de Heemkundige Kring Fijnaart en Heijningen verrichten de nodige werkzaamheden in- en om dit watersnoodhuis, o.a. rondleiden van bezoekers.

6. Veiligheidszaken

6.1  Veiligheidszorg
Ons onderkomen is geen museum. In de portocabines worden wisseltentoonstellingen
gehouden.Wel zijn er de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen. Er zijn gekeurde brandblussers aanwezig en er wordt een beperkt aantal bezoekers gelijktijdig toegelaten.

6.2.  Bedrijfsrisico’s, verzekering en bescherming
Bedrijfsrisico’s zijn vrijwel uit te sluiten. Er ligt overal vaste vloerbedekking en er zijn geen trappen. De portocabines zijn moeilijk toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Een inboedelverzekering is afgesloten voor de aanwezige kantoorinventaris en kasten in het archief. Deze verzekering wordt jaarlijks gecontroleerd. Het is ondoenlijk om de waarde van de archiefgoederen vast te stellen en in een verzekering op te nemen. Alle ruimten in de portocabines zijn met zorg gecontroleerd of uitstekende delen van goederen of huisraad tot verwondingen zouden kunnen leiden tijdens bezoek. Vrijwilligers voeren werkzaamheden zo nodig uit met persoonlijke en omgevingsbescherming.

7. Verenigingsadministratie

7.1. Kantoor
Het kantoor van de vereniging is gevestigd in de portocabines van de kring. De secretaris en penningmeester verrichten hun werkzaamheden thuis. In het kantoor worden o.a. foto’s en bidprentjes in computers opgeslagen en e-mails verstuurd. 

7.2. Informatie, automatisering
Een vrijwilliger verzorgt de aanwezigheid en voorraad van de benodigde folders voor o.a. ledenwerving.  De website wordt  door een vrijwilliger actueel gehouden door een vrijwilliger.

7.3. Archivering
De Heemkundige Kring Fijnaart en Heijningen beschikt over een uitgebreid archief over     alles wat betrekking heeft over de gemeente Fijnaart en Heijningen. De archivering wordt   verricht door aangestelde archivarissen.

7.4. Financiële administratie
De financiële administratie wordt gevoerd door de penningmeester van de vereniging. Hij is verantwoordelijk  voor de verslaggeving  en het incasseren van de contributies.

8. In- en externe communicatie 

8.1. Interne communicatie
Het bestuur van de Heemkundige Kring Fijnaart en Heijningen vergadert iedere maand. Naast deze bestuursvergaderingen is er veelvuldig ad hoc overleg over lopende zaken.
Ook is er tijdens de openingsuren van de tentoonstellingen contact met de vrijwilligers.

8.2. Externe communicatie
De Heemkundige Kring Fijnaart en Heijningen heeft o.a. externe contacten met de heemkundige verenigingen binnen de gemeente Moerdijk, met Brabants Heem en de gemeente Moerdijk.

9. Onderhoud portocabines en inventaris

9.1.  Onderhoud portocabines
Het onderhoud aan de buitenzijde van de portocabins wordt zoveel mogelijk door eigen vrijwilligers verricht. Indien beslist noodzakelijk wordt hulp van derden ingeroepen.

9.2. Onderhoud binnenruimten portocabines en installaties
Ook het onderhoud aan de binnenruimten van de portocabines en installaties wordt door
eigen vrijwilligers verricht. Alleen het schoonmaken van de cv-installatie wordt uitbesteed.

9.3. Aankleding wisseltentoonstellingen
Het vaststellen van de aard van de tentoonstellingen vindt plaats tijdens de maandelijkse
bestuursvergaderingen. De archivarissen verzorgen de aankleding van deze tentoon-      stellingen en zijn hiervoor verantwoordelijk .

9.4  Documenten
Documenten bevinden zich in het archief van de Heemkundige Kring. Hieronder worden ook verstaan de collecties foto’s en gedachtenisprentjes. De archivarissen verzorgen de digitale  en fysieke archivering hiervan. Alle andere documenten zijn niet digitaal in te zien, maar zijn goed geordend opgeborgen in de juiste archiefdozen.

9.5 Hulpmiddelen en gereedschappen
De Heemkundige Kring  beschikt over enige hulpmiddelen en gereedschappen. Deze zijn
aanwezig in de portocabines en in het schuurtje van de stichting Behoud Watersnood-woningen Fijnaart en Heijningen. Vrijwilligers van de vereniging gebruiken deze hulpmiddelen en gereedschappen om hun werk te kunnen verrichten.

10  Publiekstaak, bezoekers

10.1. Publiekstaak
Het bestuur van de Heemkunidge Kring Fijnaart en Heijningen ziet het als haar taak om de
bevolking  blijvend te informeren over de cultuur van Fijnaart en Heijningen in de ruimste
zin.

10.2 Bezoekers
Bezoekers aan de wisseltentoonstellingen in de portocabines van de Heemkundige Kring Fijnaart en Heijningen zijn op de openingstijden van harte welkom. Zij kunnen deze tentoonstellingen bezoeken en worden door de vrijwilligers van de Kring begeleid waarbij hun eventuele vragen worden beantwoord.

10.3 Openingstijden
Tentoonstellingen zijn iedere dinsdag- en donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur te bezoeken en de eerste zaterdag van de maand van 14.00 tot 17.00 uur.

10.4 Entree
De Heemkundige Kring vraagt geen entree aan haar bezoekers. Het bezoeken van de         tentoonstellingen is dus gratis.

10.5 Bereikbaarheid en toegankelijkheid
De Heemkundige Kring is met buslijn 200 van Veolia vanuit Fijnaart en Dinteloord goed
bereikbaar. Voor het terrein van de portocabins is er een parkeerplaats voor auto’s en fietsen. Aan de straatzijde is de mogelijkheid om gratis te parkeren.

10.6 Activiteiten in de portocabines
Naast de aanwezigheid van wisseltentoonstellingen in de portocabines vinden er onderstaande activiteiten plaats:
– In het kantoor wordt de administratie verricht alsmede foto’s- en bidprentjes gescand en
   gerubriceerd. Hier wordt de elektronische post afgehandeld.
– In de archiefruimte wordt nieuw binnen gebrachte materiaal gerubriceerd en in het        archief opgeborgen.

10.7. Watersnoodhuis
De portocabines van de Heemkundige Kring staan op grond van de Stichting Behoud Watersnoodwoningen Fijnaart en Heijningen.  Deze stichting huurt de grond en het watersnoodhuis ‘Anno 1953’ van de woningstichting Brabantse Waard. Vaak bezoeken mensen behalve de wisseltentoonstelling in de portocabines ook het watersnoodhuis.

11. Audiovisuele presentaties

11.1  Studiecollecties
De Heemkundige Kring beschikt in haar archief zeer veel informatie over de voormalige
gemeente Fijnaart en Heijningen. Met regelmaat wordt gevraagd om informatie over ons werkgebied  voor studiedoeleinden

11.2  Bibliotheek en website
Naast een normaal archief beschikt de Heemkundige Kring over een bibliotheek met oude
boeken en geschriften, die vaak uniek te noemen zijn. Ook heeft de Kring een eigen website, die heel frequent aangepast wordt.

12. Media, publicaties

12.1   Folders e.d.
De Heemkundige Kring Fijnaart en Heijningen streeft erna zoveel mogelijk gebruik te maken van alle media om haar werkzaamheden aan een breed publiek bekend te maken. Naast informatie via  televisie, radio en dag- en weekbladen wordt via folders in Fijnaart en Heijningen aandacht gevraagd voor het werk van de Heemkundige Kring.

12.2 Hardware, software en back-up
De Heemkundige Kring Fijnaart en Heijningen beschikt over hard- en software om
haar werkzaamheden goed te kunnen verrichten. Met grote regelmaat wordt een back-up
gemaakt van de bestanden.

13  Collectietaak

13.1 Goederen
De Heemkundige Kring Fijnaart en Heijningen verzamelt uitsluitend goederen die een
aan
vulling zijn voor het bewaken van het culturele erfgoed van de vroegere gemeente Fijnaart en Heijningen.  De Kring verzamelt geen grote werktuigen, maar vooral kleine goederen .

13.2 Tijschriften, foto’s en bidprentjes
De Heemkundige Kring Fijnaart en Heijningen heeft zich vooral toegelegd op het verzamelen van tijdschriften, bidprentjes  en foto’s van zaken en personen die in het werkgebied van de Kring hun oorsprong vinden.

14 Verenigingsleden

14.1  Aanmelding als lid
Aanmelding als lid van onze vereniging dient schriftelijk of mondeling te gebeuren. Het
Algemeen Bestuur beslist over de toelating van leden.

14.2 Contributie
Een lid betaalt per kalenderjaar de voorgeschreven contributie die door de Algemene
Ledenvergadering wordt vastgesteld.

14.3  Activiteiten voor leden
Drie keer per jaar ontvangen leden een nieuwsbrief. Zij die een e-mailadres hebben         ontvangen tussentijds digitaal informatie.
Er is voor de leden een keer per jaar een culturele reis alsmede twee keer per jaar een
middagexcursie.
In de winter wordt voor de leden een winterbuffet gehouden.

14.4 Beëindiging lidmaatschap
Het lidmaatschap van de Heemkundige Kring Fijnaart en Heijningen eindigt bij
– overlijden van het lid
– opzegging door of namens het lid
– opzegging door de vereniging indien het lid zijn verplichtingen jegens de vereniging
   niet nakomt.

o-o-o-o-o-o-o-o