Nieuwsbrief nr. 62

Van de voorzitter

Ik heb nog even naar mijn vorige stukje proza gekeken of alles wat ik toen geschreven heb, ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Gelukkig, alles wat gepland was, heeft doorgang gevonden. Mede door onze vrijwilligers, die iedere keer weer laten zien dat zij de Heemkundige Kring een goed hart toedragen en zorgen dat bezoekers vol lof zijn over wat wij, als Heemkundige Kring, presteren. Op zaterdag 6 juni jl. hebben de voorzitters van De Fendert en Oranje-Blauw’14 officieel de tentoonstelling over voetbalclubs uit het verleden van Fijnaart, Heijningen en Oudemolen geopend. De eerste bezoekers stonden lange tijd stil bij diverse foto’s en de verhalen over de voetballers op deze foto’s. Kortom: de tentoonstelling geeft een goed beeld van de clubs in vroegere tijden. Denk b.v. maar aan trainer George Knobel, die trainer is geweest bij Chrislandia en Kaaische Boys voordat hij het Nederlands elftal onder zijn hoede kreeg.
Op donderdag 20 augustus a.s. hebben we weer onze jaarlijkse reis. U vraagt zich af: waarom op donderdag? Antwoord: dan is het niet zo druk bij de koning. Ja, we gaan dit keer op bezoek bij de koning van België en gaan zijn paleis bezichtigen. Vaak is er ook nog een speciale tentoonstelling. In de maand augustus is hij met vakantie en stelt hij zijn onderkomen gedeeltelijk open voor het Belgische publiek, maar ook wij zijn van harte welkom. Vooraf gaan we eerst een boottocht op de Schelde maken. Geef u snel op, want er is slechts plaats voor 50 personen. Even wat anders : nog steeds ontvangen we geen subsidie voor het watersnoodhuis “Anno 1953”. Bij de presentatie van de gebiedsplannen voor Heijningen heb ik als voorzitter van deze stichting de ruim 100 aanwezigen duidelijk gemaakt dat er dringend geld beschikbaar moet komen. Rest mij u een mooie zomer te wensen en graag tot ziens in de bus.                                                                                     Jan Dierks

 

******************************************************************************************

Even voorstellen

Toen duidelijk werd dat Adriaan Verhagen zou stoppen als penningmeester ben ik door Jan Dierks benaderd of ik deze functie op me wilde nemen. Na enige bedenktijd heb ik ja gezegd, dit onder het motto “als je lid bent van een vereniging, mag je er ook best wat voor doen”. Jammer genoeg kon ik niet aanwezig zijn op de jaarvergadering van 19 maart om kennis te maken met de daar aanwezige leden.*

Via deze nieuwsbrief wil ik mij graag even voorstellen aan alle leden. Ik ben Piet Roks, 66 jaar en geboren en getogen aan de kaai in de Fendert en nog steeds woonachtig in de Fendert. Mijn ouders waren Marijn Roks (de Blauwe) en Rika Taks. Hoewel ik al AOWer ben, ben ik via een eigen administratiekantoor(tje) nog steeds bezig op de financiële arbeidsmarkt. Ik ben 44 jaar getrouwd met mijn vrouw Elly en we hebben twee zonen, twee schoondochters, twee kleindochters en twee kleinzonen.  Piet Roks foto (2)
Elly, ook geboren en getogen in de Fendert, is de jongste van de 12 kinderen van Martien Nuiten en Pietje van Kleivoet.

We zijn al een flink aantal jaren lid van de Heemkundige Kring omdat we geïnteresseerd zijn in het verleden en het heden van Fijnaart en omstreken.
Op de hierbij gevoegde foto kunt u zien hoe ik er uitzie. Ik wens iedereen vele mooie heemkundige jaren toe en graag tot ziens!
Piet Roks Mzn

*In deze ledenvergadering hebben we ook afscheid genomen van ons bestuurslid Francien Nuiten-v.d.Boom. Ze blijft wel beschikbaar voor bijzondere activiteiten.
Een volledig verslag van de Algemene Ledenvergadering van onze Kring publiceren wij in maart 2016 als bijlage bij de agenda van de dan te houden jaarvergadering.
GHN

******************************************************************************************

Koninklijke Onderscheiding

Tijdens de jaarlijkse lintjesregen hebben vrijdag 24 april vijftien inwoners van de gemeente Moerdijk een Koninklijke onderscheiding gekregen. Zij zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Dit keer ging burgemeester Jac Klijs niet op huisbezoek, maar werden de versierselen opgespeld in het gemeentehuis in Zevenbergen. De gedecoreerden waren daar met een smoes naartoe gelokt.

Wilma

Zo ook Wilma de Jong-van der Bol uit Fijnaart.

Zij verdiende haar onderscheiding voor het werk, dat zij heeft gedaan als secretaris van het Rode Kruis afdeling Fijnaart en Heijningen. Doordat deze activiteiten steeds vaker landelijk werden bepaald, verloor zij het plezier in dat werk.

Zo kwam ze als secretaris terecht bij de Heemkundige Kring Fijnaart en Heijningen. Na oprichting van de Stichting Behoud Watersnoodwoningen heeft ze haar werk nog verder kunnen uitbreiden. En dit werk is pas echt haar passie. Als er iets is dat Wilma leuk vindt dan is het wel op zoek gaan naar verhalen en het puzzelen met informatie. Daar is ze dus constant mee bezig. De afgelopen tijd heeft ze heel veel tijd besteed aan het nieuwe boek van de Heemkundige Kring “Het kwam zomaar uit de lucht vallen” – Neergekomen vliegtuigen in westelijk Noord Brabant 1940-1945. Zij corrigeerde de teksten en deed de vormgeving. Zo werkt ze momenteel aan de afwerking van het nieuwe boek over de Fendertse Negotie deel III, dat eind augustus 2015 zal verschijnen.
GHN/BN de Stem

******************************************************************************************

Wat hangt je boven het hoofd (vervolg).

Inleiding (zie ook nieuwsbrief 60, pag 2 e.v.).
Op dinsdagavond 28 oktober 1969 wordt er in Utrecht een forumavond gehouden. Daar valt de naam Dinteloord als plaats voor de tweede nationale luchthaven.
Twee dagen later is deze uitspraak voorpaginanieuws in de regionale dagbladen De Stem en Brabants Nieuwsblad. Dat de regering de beslissing over de Schiphollijn uitstelt, hangt blijkbaar af van de eventuele plannen van een tweede nationale luchthaven.

In Fijnaart is de kwestie in 1972 niet erg actueel. Dat blijkt ook wel uit de opkomst voor de voorlichtingsavond, die de VML West-Brabant in april 1972 houdt in Fijnaart. Slechts vier personen komen zich op de hoogte stellen.

Intussen in Fijnaart
Intussen blijft de onduidelijkheid voor de bevolking voortbestaan. In februari 1973 wordt zichtbaar dat het plan van de luchthaven nog helemaal niet van de baan is. Onder meer in de Jufvrouwenpolder, de Elisabethpolder, de Oude Fijnaartpolder en in de Ruigenhil zijn met piketten de plaatsen gemarkeerd waar sonderingen worden gedaan; dat gebeurt op 18 plaatsen in de gemeenten Willemstad en Fijnaart en Heijningen.sondering De piketten hebben een gele kop met een rode letter en cijfer. Ook bij Dinteloord en Steenbergen, op de kop van Goeree, in de Markerwaard en op de Maasvlakte wordt dit onderzoek gedaan. Meetpiket 5 is geplaatst bij de schuur van Lanning aan de Kwartiersedijk, in de Jufvrouwenpolder. Nadat de sondeerauto tot boven het meetpiket gereden is, wordt met een zich in de auto bevindend mechanisme een ijzeren staaf de grond in gedreven. In dit geval tot 18 meter diepte. Verder wordt een aantal bodemmonsters genomen. Het gaat hier om onderzoek, zo wordt benadrukt en is dit absoluut niet het begin van de komst van het vliegveld.

Raadsvoorzitter J. van Bochoven kan er desgevraagd geen helderheid over verschaffen. Hij zegt er niet van op de hoogte te zijn dat er paaltjes geslagen zijn, laat staan met welk doel dat is gedaan. De heer Kannekens weet te vertellen dat het hier gaat om bodemonderzoek. Verschillende raadsleden verklaren zonder meer tegen de komst van een vliegveld te zijn en anderen vinden het buiten hun competentie vallen.

De plannen van de Fijnaartse werkgroep Tweede Nationale Luchthaven krijgen vastere vormen. Op 17 september 1973 start een voorlichtingscampagne van vier weken en een informatieavond in De Witte Roos. Vervolgens organiseert de werkgroep een enquête onder de bevolking. In deze groep hebben zitting: Toine de Caluwé, projectleider van de Stichting Extra Moraal, J. van den Dries, S. Frijters, B. van de Hoeven,
Th. Kannekens, F. Meeuwisse, P. Roks, J. de Roos en F. Fakkers. Degenen die zich geroepen voelen, kunnen zich er nog bij aansluiten.

De werkgroep begint met het maken van kaarten waarop landingsbanen en geluidstroggen aangegeven staan. Daarmee wordt inzichtelijk gemaakt wat de plannen voor de Fijnaartse en Heijningse bevolking inhouden. Deze kaarten zijn gedurende de actieperiode van vier weken voor een ieder te bekijken in het gemeentehuis, het Pestalozzihuis, de Witte Roos, Cash & Carry Oudemolen, de Raiffeisenbank en garage De Westhoek. De burgemeester van Fijnaart en Heijningen, J. van Bochoven treedt in diezelfde maand toe tot de West-Brabantse inspraakcommissie Tweede Nationale Luchthaven, zo wordt medegedeeld tijdens de raadsvergadering door locoburgemeester J. Evers.

Er komen 250 mensen naar de afsluitende avond in De Witte Roos. De werkgroep, die deze avond organiseert, beoogt hiermee niet een discussie op gang te brengen, maar ze wil het publiek duidelijk maken wat haar beweegt om scherp tegen de plannen van de luchthaven te ageren. Frans Fakkers zegt te vrezen voor een beslissing, die niet terug te draaien valt. De avond wordt afgesloten met de bekendmaking van een referendum in de gemeente Fijnaart en Heijningen.
Fijnaart geeft zijn mening
De werkgroep bereidt in oktober een referendum voor. Daartoe wordt de gemeente in vijf wijken verdeeld, waar een ‘mobiele stembus’ naar toe gaat. De leden van de werkgroep gaan op 3 november 1973 zelf op pad om de bewoners naar hun mening te vragen. De vraag die de bevolking van Fijnaart en Heijningen voorgelegd krijgt, luidt: “Bent u voor of tegen een luchthaven in West-Brabant?” De organisatie is vrijwel rond als op andere plaatsen in de regio plannen gemaakt worden om een referendum te houden op 8 december. De Fijnaartse werkgroep besluit daar niet op de te wachten en de stemming volgens plan te laten plaatsvinden.

Die zaterdagochtend gaat men op pad in de verwachting, dat de klus in enkele uren geklaard is. De leden krijgen onderweg tal van positieve reacties over hun actie. Eén van hen treft een briefje aan dat op een voordeur geplakt is met daarop de woorden: “Wij zijn tweemaal tegen”, maar die verklaring kan niet als stem meegeteld worden. Het duurt echter tot half zes voor de laatste bus bij De Witte Roos arriveert. Daar worden de stemmen geteld onder leiding van de heer Van den Dries, die al tientallen jaren ervaring heeft op het gebied van stemmen tellen.
In totaal worden 2640 stemmen uitgebracht en dat is 73,9 % van het aantal stemgerechtigde burgers. Van hen spreekt 91,4 % zich uit tegen de komst van een luchthaven in de regio.
De bedoeling is in eerste instantie dat deze uitslag op korte termijn overhandigd wordt aan bewindslieden en Kamerleden, maar er wordt mee gewacht tot het referendum in de andere plaatsen in de omgeving achter de rug is.

Het referendum dat op zaterdag 8 december gehouden wordt, vraagt een grootscheepse organisatie. De stemgerechtigden in de gemeenten Wouw, Halsteren, Steenbergen, Dinteloord, Standdaarbuiten, Klundert en Oudenbosch (15 dorpen in totaal) wordt naar hun mening gevraagd. Veel vrijwilligers zijn er nodig om overal stembiljetten te verspreiden en weer op te halen.

Route uitgebracht aantal stemmen % tegen % voor % geen mening
Heijningen 452 96,8 1,7 1,4
Fijnaart-Oost 503 93,2 niet berekend niet berekend
Westkreek 802 91,2 5,0 3,3
Molenstraat Kadedijk 513 89,3 5,5 5,1
Zwingelspaan enOude Molen 370 91,5 4,5 4,0

De respons in Klundert is met 92 % het grootst; in Wouw met 25,1 % het laagst, maar de betrokkenheid van bv. Wouwse Plantage en Heerle zijn dan ook maar klein, maar ook daar zegt driekwart van de kiezers nee tegen de plannen. Het grootst aantal voorstemmers én de grootste groep kiezers met ‘geen mening’ vindt men in Steenbergen.
De opkomst is gemiddeld 68 %. Met Fijnaart en Heijningen erbij geteld brachten 26.920 van de 39.275 stemgerechtigden hun stem uit.

‘Westhoek zegt krachtig NEE tegen luchthaven’ luidt de kop van het artikel dat maandag 11 december in de regionale dagbladen De Stem en Brabants Nieuwsblad verschijnt. De organisatoren spreken van een enorm succes. De heer Litjens, woordvoerder namens de Werkgroep Luchthaven en Welzijn vindt de uitslag een opsteker voor de werkgroep. De stemkaarten worden dinsdags al aangeboden aan minister Westerterp van Verkeer en Waterstaat. De burgers van West-Brabant hebben gesproken, nu de gemeenteraden nog.

De groei van het reizigers- en luchtvrachtverkeer verloopt heel anders dan in 1972 verwacht werd.Neelie Staatssecretaris Neelie Smit-Kroes van Verkeer en Waterstaat geeft in 1979 toe dat de plannen voor de tweede nationale luchthaven naar de toekomst verschoven zijn. Al eerder bleek dat de locatie Dinteloord min of meer uitgeschakeld was. Schiphol kan namelijk veel meer vliegbewegingen aan dan steeds aangenomen werd. De ligging van de vierde baan wordt nog eens onder de loep genomen en er worden plannen ontwikkeld voor een vijfde baan, de Polderbaan.
Het duurt nog tot 2003 voor deze Polderbaan gerealiseerd is. Met de komst van de vijfde baan kan de luchthaven doorgroeien naar 600.000 vluchten per jaar. Dat zijn er bijna 200.000 meer dan het aantal vluchten dat dan jaarlijks wordt verwerkt.

De staatssecretaris zegt bij de ingebruikname in haar toespraak over de economische groei, die dit met zich meebrengt: “Eén miljoen extra passagiers op Schiphol, betekent een half miljard euro meer welvaart in de regio, wat gemiddeld 8.600 extra arbeidsplaatsen oplevert. Dat zijn toch cijfers waar je onder de huidige economische omstandigheden niet aan voorbij kunt gaan”.

Ze benadrukt dat met de komst van de vijfde baan, de groei van Schiphol niet tot een einde komt. “Dankzij deze baan blijft Schiphol een mainport in Europa. Maar we zoeken nu al gezamenlijk naar meer ruimte voor groei na 2010 en dat kan inhouden dat er een zesde baan bij komt.”

 IMG_2251

Gelukkig is het in de Prinslandse polders altijd heerlijk rustig gebleven. Waar kun je nog fietsen zonder verkeersgeluiden te horen?              Wilma de Jong

*****************************************************************************************

                                                                     Drinkwater

Goed drinkwater is uitermate belangrijk voor een gezonde volksgezondheid. Voordat afzonderlijke bedrijven zich in Nederland bezighielden met de levering van drinkwater (het eerste bedrijf startte in 1851 in Amsterdam), was het vaak moeilijk om schoon water te krijgen. Bij gebrek daaraan dronk men bijvoorbeeld in de middeleeuwen en lang daarna nog veel bier. Drinkwater werd rechtstreeks uit natuurlijke bronnen of uit beken gehaald. Aan het water van sommige bronnen werd genezende kracht toegekend. In de buurt van de bron werd dan een kapel gebouwd, waar ook bedevaarten naar toe werden gehouden. Zo was er in Halsteren een Sint Quirinusputje, waaruit tot circa 1960 water mee naar huis werd genomen. Bergen op Zoom had aan de rand van de Schelde de veel bezochte Sint Gertrudisbron en iets verderop lag de stadsfontein. Het water van deze zoete bronnen langs de zoute Schelde was blijkbaar van uitzonderlijke goede kwaliteit. Volgens sommige schrijvers had zelfs de prins van Oranje met veel genoegen het water gedronken.
Het drinkwater uit putten en grachten was snel vervuild en besmettelijke ziekten als cholera kwamen regelmatig voor. Pas toen in de negentiende eeuw drinkwaterleidingen werden aangelegd verbeterde de situatie. Een druppende-kraancentrale voorziening was het meest rendabel in grote plaatsen waar in een klein gebied veel aansluitingen kwamen. Roosendaal verleende al in 1885 een concessie aan de Rotterdamse zakenlieden Van de Gevel en Van Wijk om een drinkwaterbedrijf te starten. In 1887 kwam de waterlevering op gang. Het drinkwater was echter van slechte kwaliteit. Aanvankelijk onttrok het bedrijf water aan vijvers.
Bergen op Zoom kreeg op 17 mei 1900 voor het eerst drinkwater uit de kraan. Daar was een forse toren gebouwd en een pompstation tot stand gekomen. Hier maakte men gebruik van diep grondwater.

watertorens-fijnaart-7
Al vanaf 1909 rezen plannen om het platteland in West-Brabant te voorzien van een centrale drinkwatervoorziening. Met name burgemeester J. Schuileman van Klundert en later ook burgemeester J.D. Biert Dane van Fijnaart waren initiatiefnemers. Vervolgens kwamen daar enkele zakenlieden bij, zoals bijvoorbeeld S.C.J. Heerma van Voss te Etten-Leur. Bij de officielle oprichting in 1918 van de N.V. Waterleiding-maatschappij “Noord-West-Brabant” zorgden acht gemeenten voor een startkapitaal: Willemstad, Fijnaart, Zevenbergen, Standdaarbuiten, Oudenbosch, Hooge en Lage Zwaluwe en Terheijden. Uit twee centrale putten in Seppe en Oosterhout werd grondwater gepompt. Watertorens moesten zorgen voor voldoende waterdruk in de leidingen en dienden als reservevoorraad, wanneer veel water tegelijkertijd werd afgenomen.

In 1925 was het buizennet van de waterleidingmaatschappij geheel gereed en de bouw van watertorens voltooid. Ook die van Fijnaart bij de Nieuwe Molen was in dat jaar klaar gekomen. De architect H. Sangster, die alle torens ontwierp, maakte voor Fijnaart een bijzonder ontwerp. Het werd een unieke toren, die geheel anders was dan zijn meeste andere torens voor West-Brabant. Hadden die vaak wat gebogen lijnen, in Fijnaart kwam een strakke, rechthoekige en asymmetrische toren, met de meest sprekende zijde naar de weg op de dijk.

De maatschappij spoorde de gemeenten aan om de inwoners met “zachte dwang” tot aansluiting te bewegen. Bij nieuwbouw werd aansluiting op het drinkwaterleidingnet verplicht gesteld. Binnen enkele jaren na de bouw was 95 procent van de aansluitbare percelen aangesloten op de waterleiding.
Veel openbare dorpspompen verdwenen nadat vrijwel iedereen was aangesloten op de nieuwe drinkwatervoorziening. In Hoeven, Zundert en Wouw heeft de oude pomp het langst standgehouden. In andere plaatsen kwam de pomp als sierelement terug. Zo ook in Klundert aan de Stadhuisring.

pomp
In Fijnaart werd de karakteristieke watertoren aan de Nieuwe Molen op 3 november 1944 verwoest door terugtrekkende Duitse troepen. Er zijn na de oorlog geen pogingen meer gedaan om de toren te herbouwen. In Stampersgat verrees een nieuwe watertoren die de taken van zowel de Dinteloordse als de Fijnaartse toren overnam.
                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                             GHN/Ach lieve tijd

******************************************************************************************
KUNST & CULTUUR ROUTE 2015

In het tweede en derde weekend in september bruist het wederom van KUNST & CULTUUR in de gemeente Moerdijk. De werkgroep is alweer druk doende met de organisatie van de tiende editie, op 12 & 13 en 19 & 20 september 2015. Dit jaar in samenwerking met Open Monumentendag. http://www.openmonumentendag.nl/Flyer-Kunst-en-Cultuur-2015-2kopie-251x356

Op zo’n 30 locaties (waarvan 20 monumenten) verspreid over de gehele gemeente Moerdijk vertonen kunstenaars, zowel professioneel als amateur met veel plezier hun werk. Heemkundige kringen openen ook hun deuren en er is op verschillende locaties muziek te beluisteren. Zo ook de Heemkundige Kring Fijnaart en Heijningen.

Wij openen onze deuren aan de Veluwestraat 2 in Heijningen in het weekend van 12 en 13 september 2015. Van 13.00 tot 17.00 uur kunt u een bezoek brengen aan het watersnoodhuis “Anno 1953” en de                                                                                expositie van de Heemkundige Kring in de portocabins.
                                                                                                                                    GHN/www.cultuurmoerdijk.nl

******************************************************************************************

“Het kwam zomaar uit de luchtvallen”

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn in onze gemeente tientallen vliegtuigen gecrasht of hebben hier een noodlanding moeten maken.

2044

Allerhande gegevens over de toestellen en bemanning werden de afgelopen 7 jaar verzameld door Sjaan Kannekens en Willem van Dranen van onze Heemkundige Kring Fijnaart en Heijningen. Ze zijn samengevoegd in een omvangrijk boekwerk.

Na uitleg over de verschillende luchtmachten begint het boek op vrijdag 10 mei 1940 met de ramp met de Rhenus 127 bij Willemstad. Diezelfde dag stortte er een vliegtuig van de Nederlandse Militaire Luchtvaart neer bij de Huizersdijk in Zevenbergen. In totaal telt het boek 135 registraties en meldingen. Daar zijn ongelooflijk veel bijzondere foto’s aan toegevoegd en er zijn verhalen van ooggetuigen in opgenomen, zodat het een heel speciaal geheel geworden is. Het boek heeft A4 formaat en telt 125 pagina’s.

Na de dodenherdenking in Fijnaart werd het eerste boek aan burgemeester Jac Klijs aangeboden. Het boek is te koop voor
€ 15,00 bij onze Heemkundige Kring, Heemkunde Kring Zevenbergen, Zuidhaven 17 in Zevenbergen en bij boekwinkels Boekhoven op de Voorstraat in Fijnaart en het Rozemarijntje, Voorstraat 53 in Willemstad.
                                                                                                                                                  GHN/Moerdijkbode

**************************************************************************************
Contributie 2015

De penningmeester heeft van een zeer groot deel van onze leden de contributie bijdrage ontvangen, waarvoor onze dank.
Voor degenen die nog niet betaald hebben, een vriendelijk doch dringend verzoek dit alsnog te doen. Details staan in nieuwsbrief 61 op blz. 6.
Wij rekenen op uw medewerking.
                                                                                                                                                           Het bestuur/GHN

******************************************************************************************

Orchideeën

Hoe verrassend, buiten in het voorjaarszonnetje aan een lange tafel met koffie en een drietal Surinaamse koeksoorten. Wat een ontvangst in het Heijningse polderlandschap.

IMG_7719

Maar liefst 25 leden van onze Heemkundige Kring hadden belangstelling voor de excursie naar de orchideeënverzameling van de fam. Dubbeldam aan de Slobbegorsedijk. Dit waren te veel mensen om in één keer de locatie te bezoeken. Dhr. Dubbeldam was bereid om de volgende middag een tweede groep te ontvangen, waarna we de deelnemers opgesplitst hebben. De bezoeken vonden nu plaats op 7 en 8 april 2015.OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Het was ongelooflijk wat we te zien kregen. Gewapend met een loep met LED-verlichting konden we zeer kleine bloempjes waarnemen.
In de drie “kassen”, waarin de klimatologische condities van drie verschillende berghoogtes worden nagebootst hebben we een keur van bloemen kunnen zien. Ze waren zo mooi, iets waar je geen weet van hebt, als je dit nog nooit gezien hebt. Dhr. Dubbeldam heeft ongeveer
700 verschillende soorten.
Wij zijn de fam. Dubbeldam bijzonder erkentelijk, dat wij hebben mogen genieten van deze hobby.
Op onze website www.heemkundigekringfijnaartenheijningen.nl vindt u nog meer foto’s (in kleur) van deze bijzondere bloemen.
                                                                                                                                                                                      GHN

*****************************************************************************************
Richtlijn financiën jaarreis

Regels die we hanteren indien u, na het aanmelden en betalen van de reissom, gaat afmelden.
– Bij afmelding mag u andere(n), ook niet leden, opgeven.
– Hebt u geen vervangende deelnemers, dan krijgt u slechts 30% van de reissom terug.
– Bij een afmelding 4 of minder dagen voor vertrek, volgt geen restitutie.

Het Bestuur van de Heemkundige Kring Fijnaart en Heijningen

******************************************************************************************
Expositie: VOETBAL in FIJNAART en HEIJNINGEN

Eens had vrijwel elke dorpskern in Nederland een voetbalvereniging. Zo ook in onze voormalige gemeente Fijnaart en Heijningen. Door de laatste recente fusies zijn er nu nog twee over.
In 2010 gingen Kaaise Boys (opgericht in 1929) en FSV (bestond sinds 1965)
samen verder onder de nieuwe naam voetbalvereniging “de Fendert”.Voetbal foto's (3)
Ook verenigingen uit Oude Molen en Heijningen vonden elkaar. In 2014 is V.V. Oudemolen (gesticht in 1946) gefuseerd met Chrislandia dat opgericht werd in 1948. Zij kozen de nieuwe naam Oranje-Blauw ’14 op basis van hun bestaande clubkleuren.

Met al het materiaal, foto’s en historische overzichten dat wij ter beschikking kregen, heeft de Heemkundige Kring Fijnaart en Heijningen een expositie ingericht in de portocabins aan de Veluwestraat 2 te Heijningen.
Zaterdag 6 juni 2015 hebben de voorzitters van de twee voetbalverenigingen “de Fendert” en “Oranje-Blauw ’14” te weten de heren Jacco van de Vorm en Kees Rombouts de expositie officieel geopend.
Wij hopen dat velen van u deze tentoonstelling komen bezoeken in de komende maanden. Wellicht treft u nog een foto aan van uw vader of grootvader in zijn gloriejaren.

Voetbal foto's (2)

Wij zijn geopend elke dins- en donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur en op de eerste zaterdagmiddag van de maand van 14.00 tot 17.00 uur. Graag tot ziens.
                                                                                                                                                                                    GHN

******************************************************************************************

JAARREIS 2015

Een dagtocht naar België

Donderdag 20 augustus 2015

Na een busrit van een uur stoppen we in Antwerpen voor een kop koffie of thee met gebak. Vervolgens gaan we een rondvaart maken over de Schelde, stroomopwaarts.
Tegen 12 uur is de rondvaart voorbij en rijden we naar Brussel. Het is dan middag als we daar aankomen en gaan we dus eerst wat eten: kop tomatensoep en een sandwich. Met een hopelijk gevulde maag vertrekken we naar het Koninklijk Paleis, waar we om 14.00 uur arriveren. Dit paleis is een van de mooiste gebouwen langs het Warandepark in Brussel.

koninklijk-paleis-brussel-activiteit-brusse(p-activity,11035)(c-0)

Het werd gebouwd op de plaats waar vroeger het Paleis van de Hertogen van Brabant stond. Tegenwoordig is het de officiële residentie van de Belgische monarchie. Eén van de sterattracties in het Koninklijk Paleis is de enorme Troonzaal. Deze wordt gesierd door enorme zuilen, muurkandelaars en indrukwekkende kroonluchters. Ook de Kleine Witte Zaal is prachtig om te zien met haar grote kroonluchters en laat 18e eeuws rococomeubels.
Na 2 uur vertrekken we, na een kleine rondrit door Brussel naar ons gebruikelijke diner.

Vertrek om 8.15 uur vanaf DE PAREL, Margrietstraat 15 te Fijnaart en omstreeks 21.00 uur zijn we terug. Dit programma kost € 62,00 p.p. voor de reis, de koffie, lunch, diner en fooien. De reiskosten s.v.p. overmaken naar bankrek. NL79RABO0144953978 t.n.v. Heemkundige Kring Fijnaart. Let wel: vóór 8 augustus 2015. Zodra wij het bedrag ontvangen hebben, wordt u als deelnemer(s) genoteerd. U mag introducé(’s) meenemen. Zie ook de richtlijnen die we hanteren bij afmeldingen op bladzijde 13. Er zijn slechts 50 plaatsen in de bus, dus wacht niet te lang met uw aanmelding.
                                                                                                                                                                          Reiscie/GHN

******************************************************************************************
AGENDA 2015 (2e helft)

Donderdag 20 augustus 2015: de Jaarreis.
Een dagtocht naar België
Deze reis kunnen wij u aanbieden voor € 62,00 per persoon.
De reiskosten dient u over te maken naar bankrekeningnummer NL79RABO0144953978 t.n.v. Heemkundige Kring Fijnaart.
U bent aangemeld door de reiskosten over te maken vóór 8 augustus 2015. In deze nieuwsbrief vindt u meer details.

Woensdagavond 26 augustus 2015:
De Fendertkwis
De kwis die verzorgd wordt door uw Heemkundige Kring wordt voor de 16e keer gespeeld in de tent van de Evenementen Stichting Fijnaart.

Zaterdag 29 augustus 2015:
De Braderie
De Heemkundige Kring Fijnaart en Heijningen zal een stand inrichten op de Braderie. We hopen het 3e deel van het boek over de Fendertse Negotie te kunnen presenteren. Natuurlijk is het boek “Het kwam zomaar uit de lucht vallen” er ook te koop.

In de weekenden van 12/13 en 19/20 september 2015
Kunst en Cultuur Route Moerdijk
Op ca. 30 locaties verspreid over de gehele gemeente Moerdijk vertonen kunstenaars, zowel professioneel als amateur met veel plezier hun werk. Heemkundige kringen openen ook hun deuren.
Onze Heemkundige Kring aan de Veluwestraat 2 in Heijningen (watersnoodhuis en de expositie over voetbalclubs) is geopend op 12 en 13 september van 13.00 tot 17.00 uur.

Van juni tot oktober 2015:
Expositie over voetbalverenigingen
Deze tentoonstelling is opgesteld in de portocabins aan de Veluwestraat 2 in Heijningen. Meer details vindt u in deze nieuwsbrief.
Elke dinsdag en donderdagmiddag kunt u ons bezoeken van 14.00 – 16.00 uur. Zo ook op elke eerste zaterdagmiddag van de maand van 14.00 – 17.00 uur.